Състезания по ИТ

 

Регламент за Национално състезание
по информационни технологии за начален етап

https://www.it-kids.eu

(учебна 2010/2011 година

Националните състезания по информационни технологии и информатика се провеждат веднъж през годината. В тях могат да участват ученици от първи до четвърти клас, които се състезават в отделни групи. Състезанието по Информационни технологии се провежда от 2007 година, а през учебната 2010/2011 година за първи път ще се проведе национално състезание по Информатика за начален етап.

Състезанията се провежда он лайн през интернет на адрес http://www.it-kids.eu. В сайта се публикуват софтуерните решения и задачите, по които ще работят учениците, в самия ден на състезанието. Достъпът до този портал се осигурява от училища, в които учат учениците, или в домашни условия.

Участникът (ученик) се регистрира преди състезанието, съгласно посоченото в графика време, като попълва формуляр. За да има достъп до регистрацията училището, в което учи детето, трябва предварително да е заплатило училищна такса за участие на учениците. Таксата се заплаща по банков път до 15.02.2011: ОББ АД – клон Русе, IBAN: BG97 UBBS 8002 1053 965 010, BIC: UBBSBGSF, титуляр: ДЗЗД Обучение, основание: такса състезание.

Училищата заплащат училищна такса за участия в състезанията, както следва:

- училища, които са участвали в състезанието по Информационни технологии през учебна 2009/2010 година получават правото да участват в състезание по Информатика безплатно. По този начин те заплащат такса за участие само в състезанието по Информационни технологии, която е 80,00 лева без ДДС;

- училища, които не са участвали в състезанието по Информационни технологии през учебна 2009/2010 година заплащат такса за участие в двете състезания на стойност 120 лева без ДДС;

- училища, които не са участвали в състезанието по Информационни технологии през учебна 2009/2010 година и желаят да участва само в едно от двете състезания заплащат такса от 80 лева без ДДС.

Индивидуална регистрация на участници става чрез използване на валиден e-mail, регистриран на сайта https://kidmail.bg. За да участват в гласуването индивидуалните участници трябва да изпратя SMS на кратък номер, който ще бъде обявен на сайта в деня преди само гласуване.

В деня на състезанието всички предварително регистрирали се участници ще получат достъп до задачите и софтуера. За всяка от групите има определено начален час за решаване на състезателните задачи.

След приключване на състезателния ден, всички решения ще бъдат публикувани и достъпни в портала. Решенията ще са представени с номера, а не с имената на участниците.

График за провеждане на състезанието по
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 за учебната 2010/2011 година

01 – 19 февруари 2011         регистриране на училищата на портала на състезанието

21 февруари – 13 март 2011           регистриране на учениците на портала на състезанието

14 – 17 март 2011                 проверка и корекция на регистрациите

 

19 МАРТ 2011                                  СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДЕН

09:00 – 10:30 – 1 клас                         14:00 – 15:30 – 3 клас

11:00 – 12:30 – 2 клас                         16:00 – 17:30 – 4 клас

Забележка: в състезателното време, за съответна състезателна група трябва да се осигури 10 минутна почивка за всички ученици.

 

21 МАРТ 2011                      публикуване на всички решения на портала на състезанието

В периода от 21 до 24 март 2011 могат да бъдат изпращани картинки на obuchenie@mail.bg, които поради технически причини не са се появили в галериите на отделните групи.

 

24 МАРТ – 03 АПРИЛ 2011           гласуване за най-добрите решения

Класирането ще бъде направено в две категории за:

-          награди на участниците.

-          награди на журито.

Класирането за награди на участниците се определя от самите участници в състезанието. В рамките на 10 календарни дни, всеки участник има право да гласува за 10 от решенията на задачите в неговата състезателна група.

Класирането за награди на журито се определя от жури, състоящо се от 10 учителя от страната, които ще гласуват онлайн за най-добрите 10 решения във всяка състезателна група. Журито ще бъде избрано от учителите, които се регистрират на портала на състезанието.

 

05 АПРИЛ 2011                   обявяване на класирането

След приключване на гласуването, се обявяват имената на авторите на всички решения и класирането. Всеки участник получава свидетелство за участие, а класиралите се на първите места – грамоти.

 

Повече информация можете да намерите в Указанието за провеждане на състезанието по Информационни технологии.

За въпроси:      Ивайло Иванов, iivanov@fmi.uni-sofia.bg

  

УКАЗАНИЕ

за провеждане на
Националното състезание по Информационни технологии
за деца от 1-ви до 4-ти клас през учебната 2010/2011 година

https://www.it-kids.eu

 

Състезанието по ИТ за деца от 1-ви до 4-ти клас се провежда съгласно регламент, публикуван на уеб портала на състезанието https://www.it-kids.eu. Настоящето Указание е предназначено за учителите, които ще се ангажират с неговата подготовка на ниво училище. В него са дадени инструкции за всеки един от етапите на провеждане на състезанието. За допълнителни въпроси може да изпратите електронно писмо на Ивайло Иванов iivanov@fmi.uni-sofia.bg.

Състезанието се провежда в няколко етапа.

Първи етап

Това е подготвителен етап, в който училищата взимат решение дали техни възпитаници ще участват в състезанието и кои учители, ще бъдат координатори за училището. Координаторите ще имат задължението да проверяват регистрациите на учениците и при необходимост да внасят корекции в тях. Възможни грешки са: изписани имена на латиница или непълни, невярно посочен клас, регистриране на фиктивен ученик за проба и други. За всяко училище се допускат до четирима координатори, като е възможно координаторът да бъде и само един учител.

Участието в състезанието за учебната 2010/2011 е срещу училищна такса в размер на 80,00 лева без ДДС (96,00 лева с ДДС). Тази такса се заплаща от училището или училищното настоятелство по банков път на организаторите на състезанието ДЗЗД „Обучение”:

ОББ АД – клон Русе,

IBAN: BG97 UBBS 8002 1053 965 010,

BIC: UBBSBGSF,

титуляр: ДЗЗД Обучение,

основание: такса състезание.

След превеждането на таксата се попълва формуляр в портала на състезанието с данните на училището до 15 февруари 2011. Без предварителното попълване на този формуляр няма да е възможно учениците от училището да се регистрират за участие в състезанието, както и да се издаде фактура за направения превод. Желателно е преводите и попълването на формуляра да се направят преди 20 февруари 2011, за да няма разочаровани деца при опит за регистрация, като открият, че името на тяхното училище липсва в списъка с имена на училища.

Втори етап

Това е етапът, в който учениците се регистрират за участие в състезанието. Той се провежда от 21 февруари до 13 март 2011. Регистрацията става на портала на състезанието, като се избери връзката Регистрация (ученици). Регистрацията преминава през няколко основни стъпки:

-         избор на област, в която е училището

-         избор на град от областта, където се намира училището

-         избор на училище от списък (този списък съдържа имената на училищата, които са заплатили таксата правоучастие и са попълнили формуляра на първия етап)

-         избор на клас от списък (първи, втори, трети, четвърти)

-         полета за попълване на трите имена на ученика

След преминаването на всички стъпки системата генерира уникален номер, с който ученикът участва в състезанието. С този номер той може да влиза в портала на състезанието и да проверява текущите съобщения, а в самия ден на състезанието той ще получи достъп до задачите.

Учениците от училища, които нямат платена такса за участие, могат да се регистрират индивидуално за участие в състезанието, чрез използване на валиден e-mail, регистриран на сайта https://kidmail.bg. След първоначалното влизане с e-mail ученикът попълва формуляр за участие и получава уникален номер за участие в състезанието. За да гласуват на петия етап тези ученици е необходимо да изпратят SMS на стойност 2,40 лева, с който ще им се разреши да участват в гласуването.

На този етап, освен регистрацията на учениците, трябва да се направи инсталация и на допълненията, които са необходими за провеждане на състезанието. Това са два plug-in-а, които се инсталират на работните места, където ще се състезават учениците. Единият е за задачата, по която ще работят, а вторият – за изпращането на решението към сървъра. Важно е да се обърне внимание на учениците, които ще работят вкъщи, че е необходимо да си инсталират тези допълнения. Достъпът до допълненията става през частта Условия. Инсталацията на допълненията може да бъде направена и след този етап, но задължително преди следващия.

В този етап се определят и учителите-модератори за съответната област. Това са учители, които ще има задачата да координират на ниво област провеждането на състезанието, както и да подпомагат своите колеги при възникнали въпроси и проблеми. Те трябва да бъдат задължително координатори за дадено училище. Заявката за модератори става по електронна поща до Ивайло Иванов.

Трети етап

На този етап се прави проверка за коректност на данните на учениците. Той се провежда от 14 до 17 март 2011, като учителите-координатори правят справка за регистрацията на учениците и при необходимост нанасят корекции. Тези корекции могат да бъдат редакторски, както и да позволяват изтриването на даден ученик. На този етап няма възможност за регистрация на нови ученици.

Учителят-координатор влиза в портала на състезанието с потребителско име (електронния адрес) и паролата, която получава на електронния си адрес при регистрирането на училището на Първия етап.

Четвърти етап

Това е самото състезание. То се провежда на 19 март 2011 събота по следния часови график:

09:00 – 10:30 – 1 клас                                   14:00 – 15:30 – 3 клас

11:00 – 12:30 – 2 клас                                   16:00 – 17:30 – 4 клас

В посочения интервал ще бъдат публикувани задачите на съответните групи. Учениците ще имат достъп до тях, като въведат своя номер. След влизане в системата, те ще трябва да попълнят в две полета една и съща парола, която ще им даде право да участват в гласуването на следващия етап. Тази парола ще може да бъде видима от учителите-координатори и при необходимост променена, ако детето я забрави.

След задаването на парола за гласуване се зарежда задачата за изпълнение. За всяка отделна група тя ще бъде различна. Желателно е работата по нея да приключи 10 минути преди края на времето за съответната състезателна група. След като ученикът е приключил работата по задачата, той трябва да избери два бутона: първият за запазване на картинката (този бутон изпраща във времената памет на компютъра това, което е създало на екрана), вторият за изпращане на картинката на сървъра (този бутон запазва съдържанието на паметта във файл локално на компютъра върху работния плот и го изпраща на сървъра). След избор на втория бутон, на екрана ще се зареди картинката, която ученикът е изпратил на сървъра. То трябва да потвърди с бутон, че това е неговата картинка или да се върне към задачата, за да направи нова, ако не е доволно от резултата. По този начин ще се минимизира вероятността за загуба на картинки при изпращането им на сървъра. Ако след публикуването на всички картинки на 21 март 2011 година не се вижда в галериите дадена картинка, то тя трябва да бъде изпратена по електронната поща до obuchenie@mail.bg, за да бъде включена преди само гласуване. Това трябва да стане до 24 март 2011г.

Пети етап

Това е етапа за гласуване. Той се провежда от 24 март до 3 април 2011. Всеки ученик, участвал в деня на състезанието има право да гласува за 10 картинки от неговата състезателна група. Учениците, които участват индивидуално, трябва да изпратят SMS с номера си, за да получат достъп до гласуването.

По време на гласуването, учениците могат да променят своя вот. За да гласува детето е необходимо, след влизане в системата с потребителския номер, да се въведе паролата, която в деня на състезанието е създадена. Ученикът няма да може да гласува, ако не въведе паролата си. При забравени пароли, учениците трябва да се обръщат към учителите-координатори, които имат достъп до паролите на учениците от тяхното училище.

По този начин се определят първенците за наградите на участниците.

Отделно ще има друго класиране на жури от учителите, които ще бъдат избрани от учителите-координатори, регистрирани на портала. Журито ще се състои от 10 учителя, като всеки ще има право да гласува за 10 картинки във всяка категория.

Шести етап

Това е етапа на обявяване на победителите и награждаването. На 05 април 2010 в сайта на състезанието ще бъде обявени първенците за наградите на участниците и наградите на журито. Учителите-координатори трябва да изпратят по електронната поща до obuchenie@mail.bg данни за изпращане на съответните награди. Наградите за състезанието през 2010/2011 година във всяка една състезателна група ще бъдат обявени допълнително.

Всички деца, участници ще могат да разпечатат Свидетелства за участие в състезанието чрез неговия сайт, а първенците съответните Грамоти.

Наградите трябва да бъдат връчени до 30 април 2011 година в съответните училища.

При връчването на наградите трябва да се осигури заснемането с цифров фотоапарат и изпращане на снимките на obuchenie@mail.bg за публикуване в сайта на състезанието. Срокът за това е 6 май 2011.

 

Успех на всички!